Kim Patton

Executive Assistant to Treasurer/CFO, Executive Leadership

kim.patton[at]txb.org
(214)828-5311